سنسور میلنگ M271 bosch

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A0031532828
موتور
موتور M271
سال ساخت
سال ساخت 2004-2012
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 0261210170
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W204
کد پلتفرم مرتبط W211
کد پلتفرم مرتبط W212

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه