دسته گیربکس W204

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A 220 240 18 18
سال ساخت
سال ساخت 2007-2016
کد اتاق
کد اتاق مرتبط w204
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 02 18002
وضعیت نو
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A 212 240 04 18
کد فنی سازنده
کد فنی جایگزین 1 01 33875
کد اتاق
کد اتاق مرتبط w220
کد اتاق مرتبط w212

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه