سنسور هوا M112

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A 112 094 00 48
موتور
موتور M111 - M112
سال ساخت
سال ساخت 1994-2008
کد اتاق
کد اتاق مرتبط W 203 - W 211
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده 515 217 280 0

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه