طبق پایین W 203

Special Price تماس بگیرید 09025034009

 
 
کد فنی مرسدس
کد فنی مرسدس A 203 330 19 11 _ A 203 330 20 11
سال ساخت
سال ساخت 2002-2006
کد پلتفرم
کد پلتفرم مرتبط W 203
کد فنی سازنده
کد فنی سازنده A 203 330 19 11 _ A 203 330 20 11
وضعیت نو
کد فنی مرسدس
کد فنی جایگزین 1 A 203 330 33 11 _ A 330 34 11
کد فنی جایگزین 2 A 204 330 19 11 _ A 204 330 20 11
سمت
سمت چپ _ راست

 

 

نظراتپیشنهاد ویژهپیشنهاد ویژه